การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักปลัด 223
72 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม สำนักปลัด 369
73 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 216
74 มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม สำนักปลัด 148
75 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 148
76 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สำนักปลัด 113
77 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักปลัด 130
78 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน สำนักปลัด 158
79 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคุ่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด 119
80 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ์้อจัดจ้าง สำนักปลัด 119 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล