โครงสร้างพื้นฐาน อบต.วังไคร้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำ โครงการพัฒนาต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดประชุมประชาคมในทุกหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลความต้องการจากชาวบ้านไปดำเนินการพัฒนา โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันถนนภายในตำบลแทบทุกสาย ได้พัฒนาและก่อสร้างเป็นถนนคสล.หรือถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต และก่อสร้างสะพานบ้านท่าหัวลบ – บ้านหนองแก เชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน เพื่อช่วยให้การคมนาคมของเกษตรกรในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น ในด้านระบบสาธารณูปโภคได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและเครื่อง สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย รถเก็บขยะของอบต.จะออกเก็บตามหมู่บ้านต่างๆ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ได้แก่

       วันจันทร์ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 1,6,7,9,10
       วันอังคาร จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 1,6,8,9
       วันพุธ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 2,3,4
       วันพฤหัสบดี จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 4,5
       วันศุกร์ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 2,3,4,6,8,9

     ทั้งช่วงเวลาเช้าและบ่าย โดยภาพรวมของด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

   

 

การคมนาคม

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่ายางไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 30 กม.
     ถนนที่ใช้เป็นสายหลักในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก่
       ถนนชลประทาน (แก่งกระจาน-เขื่อนเพชร)
       ถนน รพช. (แม่ประจันต์-ท่าลาว)
       ถนนโยธาธิการ (แม่ประจันต์-หนองแก)
       ถนนสายทุ่งน้อย-หนองหว้า
       ถนนกรป.กลาง (หนองแก-หนองหงษ์)
       ถนนฝั่งท่า-หนองมะค่า


 

 

 

 

 

 

 

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล