ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอท่ายาง โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นทางผ่านของกองทัพและเป็นที่รวมกำลังพลรบของทหาร เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอท่ายาง สมัยนั้นเรียกว่า “อำเภอแม่ประจันต์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ มีนายอำเภอทั้งหมด 3 คน สาเหตุที่ย้ายอำเภอไปเนื่องจากเดิมเป็นที่ป่าช้า ทำให้การเดินทางของส่วนราชการลำบาก จึงย้ายไปอยู่ที่ยางหย่อง ตั้งเป็นอำเภอยางหย่อง และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ท่ายาง และตั้งเป็นอำเภอท่ายางจนถึงปัจจุบัน เดิมในตำบลมีพืชน้ำชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกตะไคร้ บริเวณที่แม่น้ำที่ต้นตะไคร้ขึ้นนั้น บางแห่งมีแถบน้ำตื้นและบางแห่งมีแถบน้ำลึกเป็นวัง ชาวบ้านจึงใช้ชื่อพืชน้ำกับลักษณะของแม่น้ำมารวมกันจึงเรียกวังไคร้ (เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากไม่ชอบเรียกชื่อยาวๆจาก “ตะไคร้ ” จึงเรียกแค่ว่า “ไคร้”) ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และในปีถัดมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์ การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยใช้ศูนย์ข้อมูลระดับตำบลหรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลวังไคร้ เป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว (ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลระดับตำบลหรือศูนย์บริการฯ ดังกล่าว ถูกใช้เป็นศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4บ้านหนองกระทุ่ม) และต่อมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2543 ได้เปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่ อยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล