วิสัยทัศน์

 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชน  รณรงค์การมีส่วนร่วม

เป็นศูนย์รวมการให้บริการ  มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส

 

พันธกิจ
     1.  ด้านการคมนาคม   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และขนส่งสินค้าการเกษตรได้มากขึ้น
     2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้มี  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
     3.  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร       พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอทางสังคมอย่างทั่วถึง
     4.  ด้านเศรษฐกิจ   ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
     5.  ด้านสังคม  ชุมชนมีการดำรงชีพอย่างมีความสงบสุข และมีสวัสดิการที่ดี
     6. ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  เยาวชน มีความรู้ ความสามารถ มีพระพุทธศาสนาในจิตใจตลอดจนรู้จักอนุรักษ์  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีไว้
     7. ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเป็นโรคติดต่อน้อยลง  และรู้จักการป้องกันโรคระบาด
     8.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิงแวดล้อมที่ดีทำให้น่าอยู่
     9.  ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว  ประชาชนมีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์  แข็งแรง
   10. ด้านการเมือง  การบริหาร  เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและได้รับการบริการที่ดี

 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล